Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên hoàng thị lý
Giới tính Nữ
Đơn vị Trương thcs Kim Đức
Tỉnh/thành phú thọ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 355 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này