Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh Châu
Giới tính Nữ
Đơn vị thcs le qui don
Tỉnh/thành son la
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 189 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 82 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này