Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lương Nga
Giới tính Nữ
Đơn vị truong DBDHDT Sâm Sơn
Tỉnh/thành thanh hoa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 420 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này