Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Tiến Việt
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Ky tay
Tỉnh/thành Hà tĩnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2515 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này