Chào mừng quý vị đến với Truong THCS Tan Viet, Dong Trieu, Quang Ninh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Ktra 15' Anh 8 lần 4 2010-2011(tham khảo)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:07' 15-01-2011
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
Hong Son secondary school THE ONE - PERIOD TEST
Full name:.......................................... SUBJECT :ENGLISH 8
Class : 8... SHOOL YEAR: 2010 - 2011
( ( ( (

I . Multiple choice (5ms) Choose and circle the best word or phrase
( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất ) (5điểm)
Cool the burns immediately so as to ...................... tissue damage. a. ease b. minimize c. maximize
...................... you turn on TV for me, please? a. Will b. Do c. Are
She promises she ...................... study hard next semester. a. be b. has beeb c. will be
Peple use first – aid ...................... ease the victim’s pain and anxiety. a. in order to b. so as not to c. in order that
Which case does “Give the victim a cup of tea when he/she revives” be long to? a. fainting b. shock c. burns
Milk is ......................to the house by milkman every day. a. is bring b. is brought c. has brought
It’s dangerous ...................... in this river. a. swim b. to swim c. swam
We can ...................... things like envelopes, glass, plasstic bottles and old plastic bags.
a. reduce b. reuse c. recycle
9. Choose the word which the underlined part is not pronounced the same as the other.
a. promise b. deposit c. bottle
10. I are delighted...................... you passed your English exam. Congratulations.
a. that b. where c. why
II. Find and circle a mistake in the folowing sentences. (3ms)
(Tìm ra và khoanh tròn một lỗi ở những câu sau)
The glass is broke into small pieces.
A B C
I always keep the window open in order as to let fresh air in.
A B C
Will I come to the airpost with you?
A B C
III. Change these sentences into passive form. (Đổi các câu này sang dạng bị động) (2ms)
1. People speak English all over the worl.
…………………………………………………………………
2. I buy a new bike yesterday.
…………………………………………………………………
Good luck to you!
 
Gửi ý kiến